Gå til næste side
Gå til forrige side
Hver måned arbejder vi i Deres bibliotek.

Her påtager vi os hele ansvaret for ajourføring af katalogerne,
oprettelse af nye kataloger, arkivering af fremsendt materiale m.m.

Efter endt arbejdsdag opdateres jeres netværk, så de nyeste data
ligger tilgængelige for alle medarbejdere.
Arbejde på Deres tegnestue / kontor
3i-information ApS, www.3i.dk